Polityka Prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych

Administrator danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest: De Ville Biotechnology Agnieszka Kawałkowska , ul. Miła 14, Rybie, 05-090 Raszyn
 2. ADO ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych,  De Ville Biotechnology Agnieszka Kawałkowska , ul. Miła 14 Rybie, 05-090 Raszyn lub mailowo na adres:  iod@deville.com.pl
Przetwarzanie danych
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy (np. złożenie oferty, sprzedaż towaru, dostawa towaru, świadczenie usług serwisowych, świadczenie usług walidacyjnych, realizacja szkoleń itp.). Oznacza to m.in. realizację takich zadań jak:
  – poprawne świadczenie umówionych usług,
  – wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, jak wystawianie i przechowywanie faktur,
  – przeprowadzania kampanii reklamowych i innych działań marketingowych.
 3. Zlecenie wykonania usługi/ zamówienie towaru przez Zleceniodawcę przesłane drogą elektroniczną i/lub papierową stanowi każdorazowo polecenie przetwarzania danych osobowych.
 4. Jako ADO będziemy przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia
  prawnie usprawiedliwionych celów.
Okres przetwarzania danych
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów tj. świadczenia usług/ realizacji zamówienia (w tym przez czas ustawowo przewidzianej gwarancji i/lub rękojmi), przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami), oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.
Jakie dane zbieramy?
 1. Zbieramy wyłącznie dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy i wynikających z niej praw i obowiązków stron (dane zwykłe):
  – imię i nazwisko,
  – stanowisko pracy,
  – miejsce pracy (pełna nazwa pracodawcy oraz adres),
  – służbowy nr telefonu,
  – służbowy adres poczty elektronicznej.
 2. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi nam poprawne świadczenie usług i zrealizowanie Umowy.
Komu przekazujemy dane?
 1. Państwa dane możemy przekazywać:
  – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  – współpracownikom i podwykonawcom wspierającym nas przy wykonywaniu zamówionych przez Państwa usług w procesie obsługi klienta, montażu i instalacji urządzeń, serwisowania i walidacji, aby mogli wykonać swoje obowiązki,
  – podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne,
  – podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
  – podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową,
  – producentom  urządzeń podlegających odrębnym przepisom (jak np. urządzenia ciśnieniowe)  nakładającym  na dostawców obowiązek ewidencjonowania użytkowników ze względów bezpieczeństwa,
  – podmiotom prowadzącym  działalność  spedycyjną, pocztową lub kurierską,
  – podmiotom prowadzącym działalność  płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu np. dokonania zwrotów na Państwa rzecz.
 2. Nie zamierzamy przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjom międzynarodowym.
Jakie mają Państwo prawa?
 1. Jako ADO, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość:
  – dostępu do swoich danych osobowych (uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz kopii danych),
  – sprostowania przetwarzanych przez nas danych,
  – ograniczenia przetwarzania danych,
  – usunięcia przetwarzania danych,
  – przeniesienia danych do innego administratora,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  – wpływu na zakres przetwarzania danych,
  – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  – sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 2. Stosowny wniosek należy przekazać do naszego Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, De Ville Biotechnology Agnieszka Kawałkowska, ul. Miła 14 Rybie, 05-090 Raszyn  lub mailowo iod@deville.com.pl.